Gnyati Geet

Vapi Thi Lai Tapi Sudhi Varte Amari Aan
Khije To Sura Savaj Rijhe To Daiye Pran Chanpaneri Chanpaneri Rajput Ame Chanpaneri {2}

Jalhalto Itihas Amaro {2}
Ne Ujli Tasvir
Rajput Ranveer Garva Ame Sau Rajput Ranveer {2}
Jalhalto Itihas Amaro {2}
Ne Ujli Tasvir Rajput Ranveer Garva Ame Sau Rajput Ranveer {2}
Chanpaneri Chanpaneri Rajput Ame Chanpaneri {2}

Puravaj Amara Rana Pratap Ane Prithviraj Chauhan {2}
Rana Amarsing Savai Jaisingh Jeva Sur-Sujan{3}
Ragma Vahe Rudhir Garva Ame Sau Rajput Ranveer Rajput Ranveer Garva Ame Sau Rajput Ranveer
Chanpaneri Chanpaneri Rajput Ame Chanpaneri {2}

Sahkar, Seva, Sangathan, Tano Mantra Lidho Apnavi {2}
Gnyan Karm Ne Bhakti Keri Jyot Ame Pragtavi{3}
Haye Khant Khamir Garva Ame Sau Rajput Ranveer Rajput Ranveer Garva Ame Sau Rajput Ranveer Chanpaneri Chanpaneri Rajput Ame Chanpaneri {2}

‘Gnyati Mahotsav’ Dine Mitro Kariye Atal Nirdhar {2}
‘Gnyati Milan’ Na Avsar Par Kariye Atal Nirdhar{2}
Khabhe Khabha Milavi Kariye Samajh No Uddhaar{3}
Rudiye Rakhi Dheer Garva Ame Sau Rajput Ranveer Rajput Ranveer Garva Ame Sau Rajput Ranveer

Jalhalto Itihas Amaro{2} Ne Ujli Tasvir Rajput Ranveer Garva Ame Sau Rajput Ranveer {2}
Chanpaneri Chanpaneri Rajput Ame Chanpaneri {3}